Algemene Voorwaarden

Bij het maken van een afspraak gaat u akkoord met de algemene voorwaarden:

Artikel 1 – Definities

Opdrachtnemer is in deze BREATHFUL (Ista Boszhard), die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten. Opdrachtgever is in deze de klant/cliënt/deelnemer die gebruik maakt van de aangeboden diensten van BREATHFUL. Alle mondelinge en schriftelijke afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten, worden gezien als overeenkomst.

Artikel 2 – Bedrijfsomschrijving 

BREATHFUL richt zich op coaching, het geven van workshops en trainingen binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin. BREATHFUL (Ista Boszhard) is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 52895599. 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 4 – Uitvoering van de opdracht 

De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. De opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De opdrachtnemer kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijke, emotionele of andere klachten die ontstaan tijdens of na de behandeling.


De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

De opdrachtnemer en opdrachtgever dienen zich volgens algemene fatsoensnormen te gedragen. Bij aanstootgevend gedrag heeft de opdrachtnemer het recht om de opdrachtgever toegang tot het pand te ontzeggen. De opdrachtnemer kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijke, emotionele of andere klachten die ontstaan tijdens of na de behandeling.

Artikel 5 – Prijzen en offertes 

1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.

2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.

4. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

Artikel 6 – Betalingsvoorwaarden

1. Betaling dient te worden voldaan door overschrijving naar IBAN NL58INGB0007271745 t.n.v. Ista Boszhard binnen de betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum. 

Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling zal de opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geven en is de opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn te betalen.

Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

Artikel 7 – Verzetten en annulering

Kosteloos verzetten of annuleren van een individuele sessie of ademcirkel kan tot 48 uur van tevoren. Bij annulering of verzetten binnen 48 uur van tevoren wordt de gereserveerde sessie of cirkel in rekening gebracht in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag.

Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 2 weken na aanmelding van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject kosteloos geschieden. Dit betreft de wettelijke 14 dagen bedenktijd. Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

Bij annulering na de bedenktijd en tot en met 4 weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachingstraject is opdrachtnemer gerechtigd om 20% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 4 weken voor aanvang het volledige bedrag.

De opdrachtnemer kan, zonder opgaaf van reden, een sessie, workshop of training annuleren of een opdrachtgever weigeren. De opdrachtnemer verplicht zich de annulering/weigering schriftelijk te bevestigen, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verdere verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 8 – Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten.

In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 10 – Persoonsgegevens 

Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW-gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratieve doeleinden. De opdrachtnemer zal de persoonlijke informatie van de cliënt niet doorgeven aan derden. Zie privacy-verklaring. 

Artikel 11 – Klachtenprocedure  

Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Artikel 12 – Geschillenbeslechting

1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;

2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

Breathful, augustus 2022